Denunzja smarte

Ći človëk umuarl tu-w ošpodalu, to jë diretör od ošpodala ka šëjë kumünu ćarte.

Ći človëk wmuarl ta pär svëj hïši, njaga žlahta mara tet ta-w Munizïpïho, śis  ćarto ka midih jë paraćäl ko an jë šel pošpenot taga märtvaga.

Ufïze nareja përmëš śa poġat taga märtvaga anu wse tö ka jë trëbe naredit.