Te Rośajanski Eko- kaśanjë

Eko-kaśanjë

Ka bëj to jë Eko- kaśanjë

Kuzë se naredil te Rośajanskë Eko- kaśanjë

Markjo

Tröje Eko- kaśanja

Laterïja tu-w Bili

Drüge rëči

Ka to se dila

Śa klïzät